Skip to content

Уведомление за поверителност

 

„АЖМ-ГРУП” ЕООД, ЕИК: 106621253 осъществява дейност по предоставяне на хотелиерски услуги и престой и има качеството на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Във връзка със задълженията си по Закона за туризма и нормативните актове по прилагането му, администратора събира и обработва следните лични данни на клиентите на хотелския комплекс:

 1. име по документ за самоличност;
 2. идентификационен номер, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин;
 3. дата на раждане;
 4. адрес;
 5. националност
 6. номер на документ за самоличност
 7. банкова сметка (при плащане чрез банков превод);
 8. лични данни събрани от монтираните на територията на хотелския комплекс камери за видеонаблюдение.

Гореописаните лични данни се обработват за целите на:

– поддържането на регистър на гостите на хотелския комплекс – задължение по Закона за туризма;

– извършване на видеонаблюдение в хотелския комплекс – легитимния интерес на администратора;

– Събраните лични данни се съхраняват за срок определен в Закон за туризма, Закона за частната охранителна дейност, Закона за счетоводството.

 

 1. Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „АЖМ-ГРУП” ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „АЖМ-ГРУП” ЕООД да коригира и/или допълни неточните Ви лични данни;
 • имате право да поискате от „АЖМ-ГРУП” ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити;
 • имате право да поискате от „АЖМ-ГРУП” ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 

 1. Разкриване на лична информация. Категории получатели.

Различна част от посочените по-горе данни предоставяме на държавни органи с цел изпълнение на законови задължения.

Също така по съображения от обществен интерес или по силата на закона разкриваме определена информация на други държавни органи, съдилища и прокуратурата, ако това се изисква по закон от държавата или от друг регулаторен орган.

 

 

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

Направете вашата резервация в комплекс Оазис

Натаняване*
Напускане*
Телефон*
E-mail*
Име*
Фамилия*
Цена за една нощувка:
BGN.

Book your reservation today in Oasis Resort

Натаняване*
Напускане*
Телефон*
E-mail*
Име*
Фамилия*
Цена за една нощувка:
BGN.